De stichting “Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o.” is opgericht op 25 mei 2016.

Op basis van de statuten stelt de stichting zich ten doel

(a) zich in te zetten voor het behoud van:

  1. de natuur, inclusief flora en fauna;
  2. de landschappelijke waarde;
  3. de cultuurhistorische waarde; en
  4. de verkeersveiligheid, in Lage Vuursche en omstreken;

(b) het behartigen van de belangen van de bewoners van voormeld gebied met betrekking tot het onder (a) vermelde; en

(c) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe probeert de stichting dit te doen?

De stichting probeert bij te dragen aan de statutaire doelen op verschillende manieren. 

Omdat kennis en inzicht in (het ontstaan van) de omgeving bij zal dragen aan waardering voor en behoud van deze omgeving, richten we ons op:

  • Het organiseren van lezingen met betrekking tot flora, fauna en (cultuur)landschap;
  • Het informeren van mensen over de natuur en het landschap rond Lage Vuursche via de website.

Om zelf meer kennis en inzicht te verwerven (over ontwikkelingen) met betrekking tot natuur- en landschapsbehoud,  streven we ook naar:

  • Het onderhouden van relaties met andere natuur en terreinbeherende organisaties.

Omdat natuur- en landschapsbehoud in belangrijke mate bepaald wordt door gebieds- en structuurvisies, beleid, ruimtelijke ordening, vergunningafgifte en handhaving, zijn dit onderwerpen die de stichting kritisch volgt en waarover de stichting zo nodig overlegt met gemeentelijke politici en/of ambtenaren en inspreekt bij gemeenteraadsvergaderingen. In het verlengde daarvan ligt dat de stichting ook eventueel bezwaar kan maken of in beroep kan gaan tegen besluiten van overheidsorganen.

Om te zorgen dat de stichting inderdaad belangen behartigt van bewoners van Lage Vuursche e.o. houdt de stichting openbare bijeenkomsten en vragen we meestal (geagendeerde) tijd tijdens de openbare vergaderingen van de Contact Commissie Lage Vuursche om informatie te geven over bezigheden van de stichting. 

Contact Commissie Lage Vuursche: Link

Het bestuur van de stichting bestaat uit: