Link naar de website van RES U-16. Relevante documenten, waaronder het Concept bod van de regio U-16 v maart 2020, staan onder “Publicaties”. https://www.energieregioutrecht.nl/default.aspx


Link naar de website van gemeente De Bilt met informatie over zonnevelden en windmolens. Deze pagina geeft ook toegang tot de vragenlijst bij de Kansenkaart Zonnevelden en het onderzoek naar windenergie die tot en met 25 februari 2021 ingediend kan worden. Een link naar het ‘Ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek windenergie’ van Bosch en Van Rijn van juli 2020, uitgevoerd in opdracht van gemeente De Bilt, is geplaatst onder “Documenten”. https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/zon-en-windenergie


Vergadering gemeenteraad De Bilt 30 juni 2020

Vergadering van de gemeenteraad van De Bilt van 30 juni 2020 waarin het concept bod RES U-16 is goedgekeurd (uitloop van de vergadering van 25 juni). https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/753795/Uitloop%20gemeenteraad%20van%2025%20juni%202020%2030-06-2020

Het agendapunt (7) begint rond 4:40 van het audio/videoverslag. Aangezien er al inhoudelijk over het concept bod vergaderd is in (kleinere) commissie samenstelling waarvan is geen audio/video verslag beschikbaar is, bestaat deze raadsvergadering vooral uit het voorlezen van amendementen en moties en een enkele reactie daarop.


Berichtgeving in de media

Reactie Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. kansenkaart De Bilt

Van: secretaris@snl-lagevuursche.nl
Aan: i.dankers@debilt.nl
Datum: 2 februari 2021 om 22:59
Onderwerp: Inbreng mbt windmolens – reactie op (kansen)kaart namens Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o.Ik heb

Geachte mevrouw Dankers,
 
Ik was begonnen met het invullen van de digitale vragenlijst inzake de (kansen)kaart voor windenergie, maar ik vond deze toch de simplistisch (b.v. bij wat belangrijk gevonden wordt voor mogelijke locaties voor windmolens spelen meer aspecten dan bomen, vleermuizen en vogels) en de beerking tot 1000 tekens te beperkend. Ik heb daarom de vrijheid genomen de inbreng van de stichting in deze email naar u te sturen. Daarbij heeft u hiermee ook de contact gegevens van de stichting. Ik zou het zeer waarderen als u kunt bevestigen dat deze inbreng ook bij de juiste mensen terecht komt.
 
Bij voorbaat dank & met vriendelijke groet,
Paul Bosch van Drakestein
Secretaris Stichting Natuur en Landschap Kage Vuursche e.o.
 
Inbreng algemeen:
Als uitgangspunt zien we graag een combinatie van zonne-energie en windenergie. Wat betreft locaties bij voorkeur bij elkaar en niet verspreid over de hele gemeente. Onze voorkeur gaat uit naar de volgende plekken: 1) In nabijheid van rijkswegen en spoor, 2) bij industrie- en bedrijventerreinen, en 3) in agrarisch gebied. In geval van het laatste is het wel van belang overleg te plegen met natuurorganisaties en agrarische collectieven, zoals agrarische natuurvereniging Noorderpark.
 
Windmolens zouden niet in Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland of Groene Contour gerealiseerd moeten worden (hierna volgt meer gedetaileerde uitleg m.b.t. twee gebieden). Zonnevelden in principe ook niet tenzij ze in overleg met natuurorganisaties en agrarische collectieve goed ingepast kunnen worden.
 
Inbreng t.a.v. windmolens in Maartensdijkse Bosch en het gebied Tussen Lage Vuursche en Bilthoven:
Windmolens in het Maartensdijkse Bosch zijn een slecht idee voor flora en fauna. Het landschap is hier kleinschalig met een grote afwisseling van bospercelen met verschillende houtopstanden (loofbomen, naaldbomen en gemengde percelen), open stukken, heide en florarijke akkers, weilanden, de ligging bepaald door hun relatieve hoogte/laagte. Tegelijk zijn er al barrieres vanwege de A27 ten westen en noorden, Hilversum ten noorden en Lage Vuursche ten (zuid-)westen. Het gebied heeft ook paden en sloten/kanalen die al eeuwenoud zijn en zijn aangelegd als onderdeel van landgoederen. Voor het gebied Tussen Lage Vuursche en Bilthoven geldt min of meer hetzelfde. Weliswaar is het landschap hier wat meer open, maar nog steeds kleinschalig met weilanden en bospercelen en kleine landschapselementen.
 
De verscheidenheid van landschappen betekent ook dat er een habitat is voor verschillende planten- en diersoorten. Sommige van de landschapselementen zijn kritiek voor de migratie van bepaalde dieren, b.v. heide. Er zijn speciaal ecologische verbindingen aangelegd (natuurverbindingen Zwaluwenberg) om de barrieres van de A27 en Utrechtseweg deels te slechten ten einde het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug te verbinden met de Hoorneboeg. Het gebied Maartensdijkse Bosch is van belang om die verbindingen relevant te laten zijn. Het gebied Tussen Lage Vuursche en Bilthoven ligt in de ecologische verbindingszone/trechter tussen het noordelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug en de voormalige veengebieden. Beide gebieden liggen ook niet voor niets in het Natuurnetwerk Nederland. Niet alleen hebben de gebieden waarde op zichzelf, maar ook als verbinding tussen andere natuurgebieden.
 
In beide gebieden zijn ook oude boskernen en oude bosgroeiplaatsen die ook beschermd zijn op basis van provinciale regelgeving.
 
Daarnaast is dit type landschap ook beschreven in en beschermd (in de provinciel verordening van Utrecht) op basis van de Kwaliteitsgids Utrechtse Heuvelrug, deelgebied De Laagten (overgangsgebied naar ’t Gooi en de veengebieden). De ‘kernkwaliteiten’ van dit gebied zijn de robuuste eenheid van de bospercelen, de reliëfbeleving (hoog en laag) en de historische gelaagdheid.
 
Het ruimtelijk beslag van de windmolens en hun effecten als (infra-)geluid en trillingen zijn ook schadelijk voor dieren die in relatieve kleine habitatgebieden moeten rusten, eten en migreren. Meer nog dan de aanwezigheid van windmolens zal de aanleg ervan zeer ingrijpende en lange-termijn gevolgen hebben voor de flora en fauna en de natuurverbindingen in het gebied en wellicht onherstelbare gevolgen hebben voor de kernkwaliteite van het landschap. De grootschaligheid van de aanleg van 240m hoge (tiphoogte) windmolens, met grote en diepe funderingen, bemaling van grondwater, aanleg van wegen voor vervoer, intensief, zwaar en langdurige verkeer zijn compleet ongepast voor dit gebied.

Overzicht belangrijke data

ActiviteitPeriodeOpmerkingen / link
Invullen vragenlijst kansenkaart zonnevelden en windmolens1 tot en met 25 februari 2021https://storymaps.arcgis.com/stories/df458a097da14e4195bd747efd2dc677
Vergadering Commissie Openbare Ruimte: (on)mogelijkheden zonnevelden en eventueel vervolgonderzoek windmolens (agenda wordt 24 februari bevestigd)11 maart 2021In principe kan tijdens de commissievergadering ingesproken worden door belanghebbenden (afhankelijk van de de Covid-maatregelen fysiek of digital).
Aanmelden kan bij de griffie
https://www.debilt.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/raadsgriffie
Vergadering Commissie Openbare Ruimte (agenda wordt eind maart bekend)22 april 2021
Besluit gemeenteraad: (on)mogelijkheden zonnevelden en eventueel vervolgonderzoek windmolens29 April 2021
RES 1.0 (stap na concept bod RES) goedgekeurd door gemeenteradenVoor 1 juli 2021