Stichting komt op voor Overbosch (de Vierklank)

Van vrijdag 10 juni tot en met donderdag 21 juli was het mogelijk tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied Landgoed Pijnenburg’ (deels gelegen op grondgebied van Lage Vuursche) zienswijzen in te brengen. Van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt: ook door Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. (later de Stichting).

Het Ontwerpbestemmingsplan is een uitwerking van het gesloten convenant tussen gemeente Baarn, provincie Utrecht en de landgoedeigenaar. In het convenant is overeengekomen dat provincie, gemeente en het landgoed zich inspannen om economische dragers te realiseren, met als doel duurzame instandhouding van het landgoed. De Baarnse gemeenteraad (Lage Vuursche valt onder de gemeente Baarn) heeft ingestemd met de inhoud van het convenant en besloten om hiervoor een bestemmingsplan op te gaan stellen, waardoor het mogelijk wordt e.e.a. planologisch te realiseren. Het bestemmingsplan moet nog door de gemeenteraad (definitief) vastgesteld worden.

Overbosch
De belangrijkste ontwikkelingen zijn de realisatie van een theehuis op de locatie Overbosch, hoek Embranchementsweg/Vuursche Steeg, het realiseren van een dierenbegraafplaats op de locatie Overbosch en het verbreden van de functie van het Koetshuis (drie woningen er in) op het perceel Biltseweg 4 in Lage Vuursche. Marek Guensberg (voorzitter van de StIchting): ‘Het convenant stelt de ambities en intenties te hebben: – het landgoed toegankelijk te houden voor het publiek; – het landgoed duurzaam in stand te houden; – natuurwaarden te behouden en te versterken; – de cultuurhistorische waarden te behouden. Via een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur is inzicht verkregen in het vooroverleg tussen de partijen bij het convenant. De conclusie van de Stichting is dat niet alle ambities en intenties worden gedeeld. De noodzaak voor ‘economische dragers’ is niet grondig onderzocht, natuurwaarden worden juist verslechterd en ook het leefgebied van dassen wordt aanzienlijk verstoord’. George Muijssson (penningmeester van de Stichting) vult aan: ‘Voor de verbetering van cultuurhistorische waarden, die in het vooroverleg nog het belangrijkst werden gevonden, blijkt geen geld te zijn. De provincie en de gemeente erkennen dat bepaalde ‘economische dragers’ de verkeersveiligheid juist verslechteren en ook niet goed passen binnen de recreatieve zonering’.

Planologie
‘Met betrekking tot de planologische procedure die tot nu toe is gevolgd, betreurt de Stichting de gang van zaken. Onwelkome obstakels zijn gewoon vermeden. Te beginnen met het passeren van de Contact Commissie Lage Vuursche en het niet overleggen met naaste buren van de beoogde locatie van theehuis Overbosch, waaronder Retraite Centrum Venwoude (die een commercieel nadeel zal ondervinden) en Het Utrechts Landschap. Een grote meerderheid van bewoners van Lage Vuursche, die aangegeven hebben tegen de realisatie van een restaurant op locatie Overbosch te zijn, is door de gemeente op een cynische manier af geserveerd. Feitelijke informatie is niet onderzocht, dan wel onvolledig, verkeerd of misleidend gepresenteerd. Er is doelbewust naar de gewenste conclusie toegewerkt; conclusies zijn ambigue (verwarrend c.q. dubbelzinnig) of sluiten niet aan op de feiten en het onderzoek’.

Terzijde
Secretaris Paul Bosch van Drakestein: ‘Aangedragen feiten en opinies van gerespecteerde en wettelijke erkende experts, zoals die van Stichting Dassenwerkgroep Utrecht en ’t Gooi, Natuur- en Milieufederatie Utrecht, Utrechts Landschap, IVN Eemland, IVN De Bilt, Stichting Milieuzorg Zeist e.o. en Vereniging Het Reewild Utrecht, Noord- en Zuid-Holland zijn bewust terzijde geschoven. Eén van de 11 inspraakreacties tegen het voorontwerpbestemmingsplan was ondertekend door 111 mensen; een enquête georganiseerd door de Contact Commissie Lage Vuursche gaf aan dat 80% van de respondenten geen restaurant op locatie Overbosch wil; In twee online polls georganiseerd door de Baarnsche Courant gaf 70% respectievelijk 69% van de respondenten aan geen restaurant op locatie Overbosch te willen. Landgoed Pijnenburg, de gemeente en de provincie hebben geen blijk gegeven constructief te willen overleggen waarbij bezwaren wellicht hadden kunnen worden omgebogen naar oplossingen. De provincie en met name de gemeente lijken kritiekloos de agenda van landgoed Pijnenburg gevolgd te hebben. Ze hebben geen regie gevoerd, behalve wellicht de regie over een proces om aanvankelijk ingenomen standpunten koste wat het kost te verdedigen’.

Zorgelijk
‘De verantwoordelijkheid voor het onderzoek naar de feiten en het trekken van logische conclusies is grotendeels overgelaten aan belanghebbenden en de gemeenteraad. Zij moesten en moeten nog steeds actief achter de feiten en de relevante juridische context zien te komen en vervolgens het college erop wijzen dat de plannen niet gedragen worden door de feiten en regelgeving. Terwijl hun rol zou moeten zijn, het aangeven van specifieke belangen en, voor de gemeenteraad, het afwegen van alle belangen op basis van feiten en logische conclusies. Niet voor niets hebben de ‘oppositiepartijen’ in de Baarnse gemeenteraad een ‘motie van treurnis’ ingediend met betrekking tot het gehele proces tot nu toe, welke motie net niet is aangenomen (9 tegen 10). Het college heeft niet op een objectieve wijze keuzes gemaakt bij opstellen van het convenant en het ontwerpbestemmingsplan en heeft evenmin op een objectieve wijze voorstellen gedaan aan de raad. Het heeft zich te zeer vooringenomen getoond en heeft star vastgehouden aan een, naar objectieve maatstaven onbegaanbare en in ieder geval uiterst onwenselijke weg. Aangezien er geen ondersteuning is op basis van draagvlak, de feiten en de regelgeving, vindt de Stichting dat de er dingen uit het ontwerpbestemmingsplan gehaald moeten worden, zoals Theehuis Overbosch, het toeristisch overstappunt bij locatie Overbosch en de dierenbegraafplaats bij locatie Overbosch naast enkele kleinere zaken.

Verwachting
De Stichting verwacht dat alsnog een meerderheid van de raad overtuigd kan worden dat met name de realisatie van het theehuis geen doorgang moet vinden. Paul Bosch van Drakestein tenslotte: ‘Deze verwachting is enerzijds gebaseerd op het feit dat zienswijzen nu, meer dan de bezwaren voorheen, inzichtelijk maken en tot de verbeelding spreken waarom locatie Overbosch onbebouwd moet blijven. Anderzijds op het feit dat de realisatie van een theehuis in strijd is met de provinciale ruimtelijke verordening van de provincie Utrecht waar het gaat om het beschermen van landschappelijke ‘kernkwaliteiten’, aan welke regels het college verzuimd heeft te toetsen’.

Bericht uit de Vierklank: Link

Deel dit Bericht